اصول رفتار بين المللي و تشريفات در معابر عمومي

جولای 28 2016

اصول رفتار بين المللي و تشريفات در معابر عمومي

به هنگام عبور و مرور در معابر عمومي همواره بايستي نكات زير را مد نظر قرار دهيم :

در معابر عمومي بايد متين و آرام راه رفت و رفتار ما توأم با ادب و نزاكت باشد
همواره بايد از سمت راست حركت كرد
اگر به هنگام راه رفتن براي كسي مزاحمت فراهم كرديد حتماً می بایست عذرخواهي نمود
در مقابل خدمتي كه به ما ارائه مي شود حتماً یاید سپاسگزاري نمود
به رهگذران نباید به حالت خيره نگاه کرد و با انگشت نباید به افراد يا اشياء اشاره کرد
به هنگام حركت در معابر نباید به پشت سر بر گشت و به حالت خيره به افراد نگاه نمود
از انداختن آب دهان و زباله در معابر می بایست خودداري نمود
در ملأ عام حتي‌المقدور بايد از كشيدن سيگار خودداري كرد
به هنگام رانندگي می بایست مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمود
در روزهاي باراني می بایست به آهستگی رانندگی کرد باید مراقب رهگذران بود
در صف اتوبوس، مترو، بانك و پستخانه می بایست نوبت را رعايت كرد، و در محیط های خارجی بسرعت باید خود را با مقررات مربوطه در محل هماهنگ نمود
در سفر، باید لباس مناسب سفر پوشيد
در سفر با قطار و يا اتوبوس هاي بين شهري بدون ضرورت نباید پنجره را باز و بسته نمود
در كشورهاي خارجي قوانين و مقررات محل را باید رعايت نمود
در سفرهاي خارجي از اماكن ممنوعه نبایدعكسبرداري نمود و به تابلوهاي عكسبرداري ممنوع باید توجه كرد
در مسافرت هاي خارجي بر اساس نحوه رفتار ما نسبت به كشورما قضاوت مي كنند
جهل به قانون هيچ گاه رافع مسئوليت نيست

اداره كل تشريفات وزارت امور خارجه

Leave a Reply

Your email address will not be published.