چگونه جبران کنم

کمک محبت جبران
سپتامبر 17 2017

چگونه جبران کنم

سالن یار(تشریفات و اجاره سالن همایش،سمینار،کنفرانس)

مجله رازسعید گل محمدی :

یک روستایی یک گونی پر از گندم روی چهارپای خود گذاشته بود و به آسیاب می‌برد. در بین راه گونی از پشت حیوان بر زمین افتاد. روستایی کوشید گونی را دوباره سرجایش بگذارد؛ اما موفق نشد، زیرا گونی بسیار سنگین بود. بنابراین منتظر شد شخصی از آن‌جا عبور کند. پس از مدتی کوتاه، سواری نزدیک شد. وقتی روستایی متوجه شد سوار، مردی ثروتمند و مالک قصری در همان نزدیکی است، خجالت‌زده شد. هنگامی که سوار متوجه مشکل مرد شد، از اسب خود پایین آمد و گفت: «دوست من، می‌بینم که بداقبالی آورده‌ای؛ بنابراین برای کمک به تو درست به‌موقع رسیدم.» این را گفت و یک طرف گونی گندم را گرفت. روستایی هم طرف دیگر آن را بلند کرد و با هم گونی را روی الاغ گذاشتند. روستایی که بسیار تعجب کرده بود، زیر لب گفت: «سرور من، چگونه می‌توانم این کمک شما را جبران کنم؟»

مرد ثروتمند گفت: «کار ساده‌ای است. هرگاه دیدی انسانی به کمک نیاز دارد، همین کار را انجام بده.»


Leave a Reply

Your email address will not be published.