تشریفات مجالس بین المللی

سالن یار:تشریفات مجالس بین المللی از حساسیت فوق العاده بالایی برخوردار هست.اعتبار کشورهای شرکت کننده در مراسم باید از هر حیث رعایت شود.اگر مجالس رسمی باشد و در سطح مقامات سیاسی،اقتصادی و تجاری باید به تمام به پروتکل ها اشراف لازم را داشته باشید و مثل یک حرفه ای برخورد کنید.اگر سمینارها و همایش های علمی،ادبی،فرهنگی،جشن یا برنامه بین المللی دوستانه ای هست باید باتوجه به وزن مراسم و توافقات قبلی که در شورای سیاست گذاری همایش یا کمیته دعوت مشخص شده رفتار کنید.مهمانان از کشورهای مختلف هستند و فرهنگ های کشور مهمان و میزبان و مخصوصا مسائل اعتقادی و شرایط زمانی کشور میزبان متناسب با مناسبت های ملی-مذهبی باید رعایت شود.اینکه همایش به چه دلیلی شکل گرفته،پیشنیه همایش،ساعت،مکان پذیرایی ها و اقامت ها و برنامه های جنبی و گردشگری و بازدیدها باید با استفاده از نیروهای مجرب و آموزش دیده برنامه ریزی و اجرا شود.اشتباه در اجرای سرود یک کشور،اختلال در سیستم های صوتی،اشتباه اول و آخر شما خواهد بود.برگزاری حرفه ای تشریفات یک مراسم بین المللی در ارتقای روابط بین کشورها،مذاکره کنندگان و مخاطبان اهمیت بسیار بالایی دارد.کشور میزبان می تواند با برگزاری حرفه ای خود بهترین نتایج رو به نفع خود بهره برداری کند.تسلط به زبان و آشنایی به فرهنگ کشور مهمان را فراموش نکنید.