برگزاری تشریفات دیپلماتیک

 سالن یار:انجام تشریفات دیپلماتیک نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالا دارد.کسانی که سالها در این زمینه در سفارت ها،کنسولگری ها،ادارات کل تشریفات سازمان ها و شرکت ها کار کرده اند معتقدند که هنوز نکات جدید بسیار زیادی جهت آموختن وجود دارد.

میزبانی از هر فرد یا کشوری تجربه یی جدید هست.به نوع نیازهای مهمانان و سطح آنها خیلی دقیق توجه کنید.زمانی که از شما قلم و کاغذ می خواهند نوع برخورد شما و انجام همین کار کوچک نیازمند تجربه و تخصص هست.

رعایت سکوت و نظم در تشریفات دیپلماتیک بسیار اهمیت دارد.رعایت پروتکل های کشورها در تشریفات دیپلماتیک بسیار مهم هست.پخش سرود و استفاده از پرچم جا و قوانین خود را دارد.